ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

 

Школски календар

Школски календар утврђује време остваривања наставног плана и програма, односно број наставних дана у току школске године као и време и трајање школског распуста ученика. Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице донео је правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину.

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину објављен је у “Службеном гласнику АПВ” број 24/16. и гласи:

„На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.: 72/09, 52/11, 53/11 и 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 15. и 16. став 2.и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине", бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински секретар за образовање, управу и националне мањине – националне заједнице доноси Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину “

Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање

Образовно –васпитни рад се реализује по правилнику, а остварује се у 37 наставних седмица, односно 185 наставних дана за I, II и III разреде и у 33 наставне седмице, односно 165 наставних дана за IV разред.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два полугодишта:

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 23. децембра 2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2017. године и завршава се:

у уторак, 23. маја 2017. године и има 84 наставних дана за ученике четвртог разреда гимназије;

у уторак 20. јуна 2017. године и има 104 наставна дана, за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије.

Оба полугодишта имају по два квартала, односно укупно 4 квартала током школске године:

први кварtал: 40 наставних дана

други квартал: 41 наставних дана

трећи квартал: 47 наставних дана

четврти квартал: 57 наставних дана за ученике I, II и III разреда, односно 32 наставнa дана за ученике IV разреда

 Ритам рада у току школске године (наставни периоди и распусти)

 

Редни број

Трајање рада и распуста

Трајање

од

до

1.

Васпитно-образовни рад у I полугодишту

01.09.2016.

23.12.2017.

2.

Зимски распуст

24.12.2016.

15.01.2017.

3.

Васпитно-образовни рад у II полугодишту

16.01.2017.

20.06.2017.

4.

Васпитно-образовни рад у II полугодишту за матуранте

15.01.2016.

23.05.2017.

5.

Пролећни распуст

13.04.2017.

17.04.2017.

6.

Летњи распуст (за матуранте)

24.05.2017.

31.08.2017.

7.

Летњи распуст

21.06.2017.

31.08.2017.

8.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату

21.10.2016.

наставни дан

8.1

Дан просветних радника

08.11.2017.

наставни дан

8.2

Дан примирја у Првом светском рату

11.11.2017.

ненаставни дан

8.3

Свети Сава – Дан духовности

27.01.2017.

радни, ненаставни дан

8.4

Сретење - Дан државности

15-16.02. 2017.

нерадни, ненаставни дан

8.5

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату

22.04.2017.

обележиће се 24.04.

8.6

Празник рада

01-02.05.2017.

нерадни, ненаставни дан

8.7

Дан победе

09.05.2017.

наставни дан

8.8

Видовдан-спомен на Косовску битку

28.06.2017.

 

9

Верски празници

9.1

Божић – православни

07.01.2017.

 

9.2

Божић – католички

25.12.2016.

 

9.3

Дан Светог Саве, школска слава

27.01.2017.

 

9.4

Ускрс - католички

16.04.2017.

 

9.5

Ускрс - православни

16.04.2017.

 

9.6

Видовдан

28.06.2017.

 

  

НАСТАВНИ ПЛАН

Недељни и годишњи фонд часова обавезних наставних предмета према плану образовања за гимназију - општи тип

 

 

I

II

III

IV

Укупно

 

ОБАВЕЗНИ

 

 

 

 

наст

 

 

 

 

наст

 

 

 

 

наст

 

 

 

 

наст

 

 

 

 

наст

 

ПРЕДМЕТИ

н

 

год

 

у бл

н

 

год

 

у бл

н

 

год

 

у бл

н

 

го

 

у бл

н

 

год

 

у бл

 

 

т

в

т

в

год

т

в

т

в

год

т

в

т

в

год

т

в

т

в

год

т

в

т

в

год

1

Српски језик и књижевност

4

 

148

 

 

4

 

140

 

 

4

 

144

 

 

4

 

128

 

 

16

 

560

 

 

2

Српски као нематерњи језик

2*

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

8*

 

 

 

 

3

Први страни језик

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

4

 

144

 

 

3

 

96

 

 

11

 

384

 

 

4

Други страни језик

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

5

Латински језик

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

144

 

 

6

Устав и права грађана

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1

 

32

 

 

1

 

32

 

 

7

Социологија

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

64

 

 

2

 

64

 

 

8

Психологија

-

 

 

 

 

2

 

70

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

70

 

 

9

Филозофија

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

72

 

 

3

 

96

 

 

5

 

168

 

 

10

Историја

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

11

Географија

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

-

 

 

 

 

6

 

216

 

 

12

Биологија

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

13

Математика

4

 

148

 

 

4

 

140

 

 

4

 

144

 

 

4

 

128

 

 

16

 

560

 

 

14

Физика

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

3

 

108

 

 

2

 

64

 

 

9

 

316

 

 

15

Хемија

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

16

Рачунарство и информатика

1

1

37

37

 

-

 

-

60

 

1

 

37

30

 

1

 

32

30

 

3

1

105

157

 

17

Музичка култура

1

 

37

 

 

1

 

35

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

72

 

 

18

Ликовна култура

1

 

37

 

 

1

 

35

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

72

 

 

19

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

 

Изборни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Верска настава

1

 

37

 

 

1

 

35

 

 

1

 

36

 

 

1

 

32

 

 

-

 

-

 

 

21

Грађанско васпитање

1

 

37

 

 

1

 

35

 

 

1

 

36

 

 

1

 

32

 

 

-

 

-