ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

 

Школски календар

Школски календар утврђује време остваривања наставног плана и програма, односно број наставних дана у току школске године као и време и трајање школског распуста ученика. Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице донео је правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину.

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину објављен је у “Службеном гласнику АПВ” број 24/16. и гласи:

На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука УС) и  члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4.  Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице  доноси  Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину                                                                                         

Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање

Образовно –васпитни рад се реализује по правилнику, а остварује се у 37 наставних седмица, односно 185 наставних дана за I, II и III разреде и у 33 наставне седмице, односно 165 наставних дана за IV разред.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у петак, 22. децембра 2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње у среду, 10. јануара 2018. године и завршава се:

- у уторак, 22. маја 2018. године и има 84 наставних  дана  за ученике четвртог разреда гимназије

- у уторак, 19. јуна 2018. године и  има 104 наставних дана, за ученике првог, другог и трећег разреда  гимназије.

 

Оба полугодишта имају по два квартала, односно укупно 4 квартала током школске године:

први кварtал: 41 наставних дана

други квартал: 40 наставних дана

трећи квартал: 46 наставних дана

четврти квартал: 58 наставних дана за ученике I, II и III разреда, односно 38 наставнa дана за ученике IV разреда

 Ритам рада у току школске године (наставни периоди и распусти)

 

Редни број

Трајање рада и распуста

Трајање

од

до

1.

Васпитно-образовни рад у I полугодишту

01.09.2017.

22.12.2017.

2.

Зимски распуст

25.12.2016.

9.01.2018.

3.

Васпитно-образовни рад у II полугодишту

10.01.2018.

19.06.2018.

4.

Васпитно-образовни рад у II полугодишту за матуранте

10.01.2018.

22.05.2018.

5.

Пролећни распуст

30.03.2018.

9.04.2018.

6.

Летњи распуст (за матуранте)

24.05.2018.

31.08.2018.

7.

Летњи распуст

20.06.2018.

31.08.2018.

8.

Дан  сећања на српске жртве у Другом светском рату

21.10.2017.

ненаставни дан

8.1

Дан просветних радника

08.11.2017.

наставни дан

8.2

Дан примирја у Првом светском рату

11.11.2017.

ненаставни дан

8.3

Свети Сава – Дан  духовности

27.01.2018.

радни, ненаставни дан

8.4

Сретење - Дан  државности

15-16.02. 2018.

нерадни, ненаставни дан

8.5

Дан  сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату

22.04.2018.

нерадни и ненаставни дан

8.6

Празник рада

01-02.05.2018.

нерадни, ненаставни дан

8.7

Дан победе

09.05.2018.

наставни дан

8.8

Видовдан-спомен на Косовску битку

28.06.2018.

 

9

Верски празници

9.1

Божић – православни

07.01.2018.

 

9.2

Божић – католички

25.12.2017.

 

9.3

Дан  Светог  Саве, школска слава

27.01.2017.

 

9.4

Ускрс - католички

1.04.2018.

 

9.5

Ускрс - православни

8.04.2018.

 

9.6

Видовдан

28.06.2018.

 

  

НАСТАВНИ ПЛАН

Недељни и годишњи фонд часова обавезних наставних предмета према плану образовања за гимназију - општи тип

 

 

I

II

III

IV

Укупно

 

ОБАВЕЗНИ

 

 

 

 

наст

 

 

 

 

наст

 

 

 

 

наст

 

 

 

 

наст

 

 

 

 

наст

 

ПРЕДМЕТИ

н

 

год

 

у бл

н

 

год

 

у бл

н

 

год

 

у бл

н

 

го

 

у бл

н

 

год

 

у бл

 

 

т

в

т

в

год

т

в

т

в

год

т

в

т

в

год

т

в

т

в

год

т

в

т

в

год

1

Српски језик и књижевност

4

 

148

 

 

4

 

140

 

 

4

 

144

 

 

4

 

128

 

 

16

 

560

 

 

2

Српски као нематерњи језик

2*

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

8*

 

 

 

 

3

Први страни језик

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

4

 

144

 

 

3

 

96

 

 

11

 

384

 

 

4

Други страни језик

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

5

Латински језик

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

144

 

 

6

Устав и права грађана

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1

 

32

 

 

1

 

32

 

 

7

Социологија

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

64

 

 

2

 

64

 

 

8

Психологија

-

 

 

 

 

2

 

70

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

70

 

 

9

Филозофија

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

72

 

 

3

 

96

 

 

5

 

168

 

 

10

Историја

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

11

Географија

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

-

 

 

 

 

6

 

216

 

 

12

Биологија

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

13

Математика

4

 

148

 

 

4

 

140

 

 

4

 

144

 

 

4

 

128

 

 

16

 

560

 

 

14

Физика

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

3

 

108

 

 

2

 

64

 

 

9

 

316

 

 

15

Хемија

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

16

Рачунарство и информатика

1

1

37

37

 

-

 

-

60

 

1

 

37

30

 

1

 

32

30

 

3

1

105

157

 

17

Музичка култура

1

 

37

 

 

1

 

35

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

72

 

 

18

Ликовна култура

1

 

37

 

 

1

 

35

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

72

 

 

19

Физичко васпитање

2

 

74

 

 

2

 

70

 

 

2

 

72

 

 

2

 

64

 

 

8

 

280

 

 

 

Изборни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Верска настава

1

 

37

 

 

1

 

35

 

 

1

 

36

 

 

1

 

32

 

 

-

 

-

 

 

21

Грађанско васпитање

1

 

37

 

 

1

 

35

 

 

1

 

36

 

 

1

 

32

 

 

-

 

-