Хемија

Председник Стручног већа: Новаковић Љиљана

 

Чланови Стручног већа:

  1. Радосављевић Јелена
  2. Новаковић Љиљана
  3. Љубовић Ивана
  4. Фехер Анико
  5. Сања Остојић

 

Предвиђено Наставним планом и програмом, хемија се одржава са по два часа недељно у току све четири године образовања. Циљ наставе хемије у Гимназији је да ученици стекну знања из хемије ( општа, неорганска, органска и биохемија ) неопходна за научно тумачење и разумевање појава и промена у природи.

Уџбеници који се користе прате садржаје наставних јединица и одобрени су од стране Министарства за просвету.

Кабинет за хемију опремљен је интерактивном таблом и великим Периодним системом елемената, што олакшава праћење наставе. У складу са потребама, изводе се краћи демонстрациони огледи.

Допунска и припремна настава одржава се у договору са професорима, у току радне недеље.

За ученике виших разреда организоване су и ваннаставне активности. Хемијска секција одржава се суботом у лабораторији кабинета. Ученици самостално изводе огледе под надзором професора. Имају прилику да много науче и стекну искуство у лабораторијском раду. Од великог практичног значаја су и организоване посете фирмама које тематски обухватају градиво завршног разреда.

Знање из хемије које се стиче током четворогодишњег образовања гимназијалцима, будућим студентима, омогућава успешан наставак школовања и професионално остваривање.


Списак уџбеника за хемију, који ће се користити у школској 2017/2018. години