Стручни органи школе

 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу 25.06.2003. године (члан 65.)и у складу са Статутом Гимназије који је ступио на снагу 15.04.2004. године, у школској 2005/06. години дошло је до промене структуре Стручних органа школе.

Стручни органи школе су: наставничко веће, одељенско веће, стручно веће предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма.

 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.

 

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

 

Стручно веће чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља.

Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања (Школски одбор).

 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује Наставничко веће.

Стручна већа и стручни активи именују председнике који чине педагошки колегијум.