Рад стручних већа

 

Рад стручног већа организује председник стручног већа у сарадњи са педагошко-психолошком службом, директором и помоћником директора.
Председник стручног већа бира се за сваку школску годину и његов рад улази у педагошку норму часова.
 
Председник стручног већа:
 • заказује и води састанке,
 • после сваког састанка доставља записник директору и помоћнику директора школе,
 • на крају школске године предаје извештај о раду стручног већа,
 • у сарадњи са члановима стручног већа припрема план годишњег програма рада за следећу школску годину.

 

Стручно евалуира рад за претходну школску годину и процењује позитивне аспекте и резултате , уз осврт на поља погодна за унапређивање.
Редовне теме стручног већа су:
 • стручно усавршавање и планирање семинара на основу Каталога програма стручног усавршавања
 • ажурирање података о активностима стручног већа на школском сајту
 • усаглашавање критеријума оцењивања
 • размена искустава у реализацији наставе
 • предлагање тема за матурски испит
 • опремање кабинета/уређење простора у којем се одвија настава
 • набавка стручне литературе/ часописа, периодике, реквизита за извођење наставе
 • договор о припреми ученика за такмичења
 • извођење ваннаставних активности и усаглашавање о подели задужења 
 • учешће у пројектима

 

Динамика састанака чланова стручног већа је следећа: очекује се одржавање минимум једанпут у кварталу и два пута на крају школске године поводом писања годишњег извештаја и плана рада.