Одељењске старешине

План рада одељењског старешине

Подручје рада

Сарадници

Време

I Планирање и програмирање рада

 

 

Израда васпитног плана рада одељенског старешине

педагог, психолог

септембар

Израда оперативног плана рада одељенског старешине

педагог, психолог

септембар

Израда плана сарадње са родитељима

 

септембар

Израда плана сарадње са Ученичким парламентом

 

септембар

Израда плана ваннаставних активности

 

септембар

II Организовање и реализација наставе

 

 

Организација извођења наставе по свим стандардима

одељењско веће

током године

Праћење реализације наставе (општих и изборних предмета)

 

током године

III Рад са одељењем

 

 

Формирање одељења (примање нових ученика)

 

септембар

Оспособљавање ученика за самосталан рад, организовање активности из програма рада одељенског старешине (хуманитарне акције, излети...)

 

током године

Упознавање, праћење и проучавање здравствених, социјалних и материјалних услова ученика

родитељи

септембар, јануар

Праћење напредовања ученика појединачно и одељења у целини у савлађивању наставног програма

предметни професори

током године

Укључивање ученика у додатни, допунски рад, или ваннаставне активности

предметни професори

током године

Анализа успеха ученика (на класиф. периодима, полугодишту и на крају школске године)

 

током године

Рад одељенског старешине на ЧОС-у по плански одабраним темама

педагог, психолог

током године

Предузимање педагошких мера (по потреби)

педагог,психолог

током године

Евиденција ученика са психофизичким сметњама и поремећајима у понашању

педагог,психолог

током године

IV Сарадња са Одељењским већем

 

 

Припрема, организовање и вођење седница

 

током године

Израда досијеа ученика са одређеним проблема

(у учењу, адатапцији...)

педагог,психолог

током године

Израда индивидуалног образовног (ИОП) плана

инклузивни тим

током године

Изрицање васпитно-дисциплинских мера

oдељенски старешина, одељенско веће

током године

V Административни послови

 

 

Уредно, благовремено и прецизно вођење Дневника васпитно-образовног рада

 

током године

Прецизно попуњавање Матичне књиге (одговорност за тачност података)

 

током године

Контрола евиденције осталих облика васпитно-образовног рада

 

током године