Инклузивно образовање

 

Доношењем Закона о основама система образовања и васпитања, који је ступио на снагу 11.09.2009. године, створен је правни основ који подржава праксу инклузивног образовања, тј. образовања усмереног на дете и његове потребе. Закон о основама система образовања и васпитања уводи бројне новине које се одосе на праведнију уписну политику, забрану дискриминације, повећање доступности образовања деци са инвалидитетом, сметњама у развоју као и деци из других осетљивих група. Jeдна од значајних промена јестедоношење индивидуалног образовног плана, обезбеђивање додатне образовне подршке детету/ученику на основу процене интерресорне комисије (а тиме укидање категоризације деце), увођење педагошког асистента за подршку детету и наставнику, постепене промене у финансирању установа којима се подржава укљученост деце у образовни систем итд.

 

Тим за инклузивно образовање Гимназије „СветозарМарковић” основан је у школској 2004/05 год. Рад овог Тима првобитно је био заснован на појединачним иницијативама, без системске подршке кроз законска акта. Уручењем Светосавске награде нашем ученику Милораду Пејићу, младићу слепом од рођења, у јануару 2010, било је индикативно да је инклузивни приступ наше школе у раду са ученицима адекватан и прилагођен потребама ученика у подршци и разумевању ове проблематике.

 

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 1.  Татјана Вукадиновић, директор
 2. Љиљана Арађански-Рајков, психолог
 3. Драгана Бајатовић, педагог
 4. Добрила Јеловац, одељенски старешина
 5. Тамара Деспотовић Ђурчић, одељенски старешина
 6. Нада Хложан Шљапић, одељенски старешина
 7. Ивана Новаковић, одељенски старешина
 8. Љубица Дејановић, одељенски старешина
 9. Сандра Марковић, професор енглеског језика
 10.  Милан Матовић, вероучитељ
 11. Ирена Миодраговић. професор историје

Чланови Тима за инклузивно образовање су директор, стручни сарадници, предметни просесори иодељенске старешине одељења у којима се налазе деца са инвалидитетом и сметњама у развоју, ромска деца, деца из руралних средина и деца из расељених и социјално угрожених породица.

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, уврстио је нашу гимназију у пилот пројекат „Употреба Индекса за инклузију у самовредновању и вредновању рада школе” (септембар 2009. године).

 

План рада

септембар

 • –     Утврђивање почетног стања,
 • –     Израда плана рада за шк. 2011/12. годину
 • –     Седнице Одељенских већа (одељења у којима се налазе деца која су укључена у процес инклузије)

 

октобар

 • –     Извештај о укључености деце са посебним потребама у образовно васпитним установама (Школска управа)
 • –     Подршка информисању о инклузији

 

децембар

 • –     Упутства за израду Индивидуалног плана подршке
 • –     Предлози за израду делова Школског развојног плана
 • –     Анализа показатеља инклузивности по Приручнику за инклузиви развој школе
 • –     резултати ученика (појединачно)

 

март

 • –     Израда елемената Школског развојног плана и њихова имплементација
 • –     Седнице Одељенских већа
 • –     Степен савладаности наставног градива по Индивидуалном плану подршке

 

јун

 • –     Презентовање остварених активности и резултата ученика који су укључени у инклузивно образовање (Школском одбору,Савету родитеља, Ученичком парламенту)
 • –     Предлози за израду плана рада Тима за инклузивно образовање у школској 2012/13. годину, јун

 

Драгана Бајатовић, координатор за инклузивно образовање